ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.073-2747-С01 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.073-2747-С01 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020”

На 06.07.2020 г. “Българска инвестиционна група”  ООД сключи Договор BG16RFOP002-2.073-2747-С01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Наименование на проекта: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Срок за изпълнение на договора:  3 месеца

Проектът стартира на 06.07.2020 г. и приключва на 06.10.2020г.

Обща стойност:  10 000 лева

Безвъзмездната финансова помощ е 100% и е в размер на  10 000 лева, които се осигуряват чрез средства  от Европейския съюз: 8 500 лева от Европейския фонд за регионално развитие и  1 500 лева национално съфинансиране.

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Разходи по проекта: Разходи, необходими за преодоляване недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

С реализацията на настоящия проект „Българска инвестиционна група“ ООД ще си осигури оперативен капитал за  справяне с последиците от пандемията COVID-19, ще постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 www.eufunds.bg

Проект  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.